Skip to content

Generelle vilkår for Storm Kurs og Beredskaps kurs og tjenester

I. Vilkårenes anvendelse

1. Gyldighetsområde

Disse ”Generelle vilkår for Storm Kurs og Beredskaps kurs og tjenester” gjelder for all påmelding til og alle avtaler om deltakelse på og gjennomføring av kurs og tjenester som avholdes av Storm Kurs og Beredskap AS på områder som eies, leases eller på annen måte leies av Storm Kurs og Beredskap AS eller noen av selskapets underavdelinger eller konsernselskaper med mindre Storm Kurs og Beredskap AS eksplisitt og skriftlig har akseptert at disse vilkårene helt eller delvis skal utgå eller erstattes av annen regulering.

For kurs og tjenester som avholdes utenfor områder angitt ovenfor egne betingelser.

For kurs og tjenester tilpasset eller utviklet av Storm Kurs og Beredskap AS for den enkelte kunde, supplerer disse vilkårene med relevante vedlegg særskilt avtalte vilkår for det enkelte kurset.

2. Definisjoner

”Storm Kurs og Beredskap” – Storm Kurs og Beredskap AS eller noen av selskapets underavdelinger eller konsernselskaper.

”Kursdeltaker” – fysisk person som etter påmelding fra Kunden deltar på Kurs hos Storm Kurs og Beredskap.

”Kunde” – fysisk person som inngår avtale med Storm Kurs og Beredskap om deltakelse på Kurs for seg selv eller andre fysiske personer eller en juridisk person som inngår avtale om deltakelse på Kurs for en eller flere fysiske personer.

”Kurs” – Storm Kurs og Beredskaps kurs, rådgivning og øvelser uavhengig av type leveranse og leveringssted.

”Kursdag” – dato for avholdelse av Kurs.

”Standardkurs” – kurs, rådgivning og øvelser som ikke er tilpasset, justert, satt sammen eller utviklet av Storm Kurs og Beredskap for den enkelte Kunde.

”Kundetilpassede kurs” – kurs, rådgivning og øvelser som er tilpasset, justert, satt sammen eller utviklet av Storm Kurs og Beredskap for den enkelte Kunde.

”Vilkårene” – Disse ”Generelle vilkår for Storm Kurs og Beredskaps kurs og tjenester”, herunder relevante vedlegg.

”Virkedag” – Hver av ukedagene fra mandag til fredag med unntak for offentlige høytidsdager i Norge.

3. Garanti for videreformidling

Dersom Kunden ikke selv er Kursdeltaker garanterer Kunden overfor Storm Kurs og Beredskap at Kunden besørger videreformidling av Vilkårene til Kursdeltakeren. Kursdeltakeren sin deltakelse på og gjennomføring av Kurs er basert på denne forutsetning

II Generelle bestemmelser

4. Helse og sikkerhet

Kursdeltakeren skal under gjennomføring av Kurs og for øvrig under opphold på kursområdet til enhver tid:

a) opptre i samsvar med alle gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer for helse, miljø og sikkerhet;

b) følge alle instruksjoner og anvisninger som gis av Storm Kurs og Beredskaps representanter eller som følger av skilting på det området hvor Kurs avholdes, og;

c) være upåvirket av og ikke ha i sin besittelse alkohol eller andre former for rusmidler, herunder legemidler som kan påvirke reaksjonsevnen eller liknende.

Dersom en Kursdeltaker misligholder kravene angitt ovenfor, kan Storm Kurs og Beredskap kreve at vedkommende Kursdeltaker forlater kursområdet. Storm Kurs og Beredskap vil i slike tilfeller informere Kunden om forholdet dersom Kunden er Kursdeltakerens arbeidsgiver.

Verken Kursdeltakeren som blir bortvist fra Kurset eller Kunden har krav på refusjon av kursavgift eller andre utgifter pådratt i forbindelse med Kurset eller bortvisningen.

5. Faglig standard for Kurs

Storm Kurs og Beredskaps Kurs leveres i henhold til de på Kursdagen relevante krav i norsk lov og forskrift samt bransjerelaterte regler.

Den faglige standard Kursene representerer utgjør ingen garanti fra Storm Kurs og Beredskap overfor Kunden eller Kursdeltakeren for at Kundens eller Kursdeltakerens anvendelse eller forsøk på anvendelse av kunnskap tilegnet i forbindelse med Kurs i en reell fare- eller krisesituasjon skal lede til et bestemt resultat.

For Storm Kurs og Beredskaps ansvar overfor Kunden og/eller Kursdeltakeren for krav knyttet til den faglige standard for Kurs gjelder Vilkårenes del II ”Generelle bestemmelser”, punkt 12 tilsvarende.

6. Kursbevis / Sertifikat

En Kursdeltaker må fullføre alle deler av et Kurs i henhold til den standard som Storm Kurs og Beredskap har fastsatt for å motta kursbevis / sertifikat. Alle spørsmål vedrørende tildeling av kursbevis avgjøres av Storm Kurs og Beredskap.

Sertifikat utstedes av kompetent Myndighet eller tilsvarende.

7. Duplikatbevis

Forespørsler om duplikatbevis må fremsettes skriftlig av Kunden eller Kursdeltakeren og inneholde henvisning til kursbetegnelse og dato for gjennomført Kurs samt Kursdeltakerens navn og fødselsdato. Storm Kurs og Beredskap fakturerer bestilleren administrasjonsgebyr til gjeldende sats pr utstedte duplikatbevis. Storm Kurs og Beredskap har rett til å sende faktura ved bruk av elektronisk kommunikasjon.

8. Personvern

Kursdeltakeren samtykker til at Storm Kurs og Beredskap kan behandle personopplysninger i forbindelse med administreringen eller gjennomføringen av Kurs. Videre gir Kursdeltakeren samtykke til at Storm Kurs og Beredskap kan oppbevare personopplysninger om Kursdeltakeren i sine personalarkiv og forretningsregistre i henhold til personopplysningsloven.

Kursdeltakeren samtykker til at Storm Kurs og Beredskap kan videreformidle personopplysningene til tredjepart i tilfeller hvor dette er nødvendig for administrering eller gjennomføring av Kurs.

Dette punktet om personvern omfatter personopplysninger som oppbevares, behandles eller videreformidles på et hvilket som helst medium.

Dersom Kunden ikke er Kursdeltaker garanterer Kunden overfor Storm Kurs og Beredskap at nødvendig samtykke fra Kursdeltakeren etter bestemmelsen her er innhentet.

9. Immaterielle rettigheter
Alle opphavsrettigheter, designrettigheter og enhver annen form for immaterielle rettigheter (registrerte eller uregistrerte) som brukes, opprettes, inngår i eller oppstår som følge av eller i forbindelse med Kurs, tilhører og/eller tilfaller Storm Kurs og Beredskap alene. Hverken Kunden eller Kursdeltakeren skal før, under eller etter gjennomføringen av Kurs, kreve eierskap til eller bestride Storm Kurs og Beredskaps eierskap til rettigheter som nevnt.

Storm Kurs og Beredskap samtykker til at Kursdeltakeren og Kunden kan benytte utlevert kursmateriell til ikke-kommersielle formål under forutsetning av at slik bruk ikke medfører risiko for at kursmateriell helt eller delvis videreformidles eller offentliggjøres på slik måte at
kursmateriellet kan utnyttes kommersielt av tredjemann, eksempelvis i form av opplasting på internett.

Kunden eller Kursdeltakeren skal ikke under Kurs gjøre opptak av lyd, film eller bilde uten Storm Kurs og Beredskaps forutgående samtykke. For eventuell etterfølgende bruk av slikt materiale gjelder begrensningene i foregående avsnitt tilsvarende.

Kursdeltakeren og Kunden er solidarisk ansvarlig overfor Storm Kurs og Beredskap for ethvert tap Storm Kurs og Beredskap påføres som følge av overtredelse av dette punkt 9.

10. Force majeure

Hverken Storm Kurs og Beredskap, Kunden eller Kursdeltakeren skal anses for å ha misligholdt sine forpliktelser under Vilkårene for det tilfelle at gjennomføringen av partens forpliktelser har blitt forhindret av force majeure. Som force majeure anses en hendelse utenfor en parts kontroll som parten ikke burde ha forutsett da avtalen om Kurs ble inngått og som parten heller ikke med rimelighet kunne ventes å overvinne eller avverge virkningene av, herunder naturkatastrofer, brann, terrorisme eller handelsforbud. Streik (uavhengig av bransje og sektor) og betalingshindringer anses ikke for å utgjøre force majeure.

Dersom en force majeure-situasjon forhindrer Kursdeltakerens oppmøte til Kurs på Kursdagen overføres Kursdeltakeren så langt som praktisk mulig til tilsvarende Kurs på en for Storm Kurs og Beredskap og Kursdeltakeren passende dato.

Den part som vil påberope seg force majeure skal uten unødig opphold varsle den annen part om force majeure-situasjonen.

Hver av partene bærer sine egne tap og omkostninger som følge av force majeure.

11. Kundens og Kursdeltakerens ansvar

Kunden og Kursdeltakeren skal som solidarisk ansvarlige holde Storm Kurs og Beredskap skadesløs overfor ethvert krav rettet mot Storm Kurs og Beredskap som følge av at Kursdeltakeren har påført Kunden, en annen kursdeltaker eller tredjemann tap eller skade under gjennomføringen av Kurs. Plikten til skadesløsholdelse omfatter Storm Kurs og Beredskaps dokumenterte utgifter pådratt for å forsvare seg mot slike krav.

Kunden og Kursdeltakeren skal som solidarisk ansvarlige holde Storm Kurs og Beredskap skadesløs for tap eller skade Kursdeltakeren har påført Storm Kurs og Beredskap eller Storm Kurs og Beredskaps representanter, herunder tap av eller skade på person, eiendom eller materiell stilt til rådighet i forbindelse med Kurs.

12. Storm Kurs og Beredskaps ansvar og ansvarsbegrensning

Storm Kurs og Beredskap fraskriver seg ethvert ansvar overfor Kunden og/eller Kursdeltakeren for alle former for tap, skade eller sykdom påført Kunden og/eller Kursdeltakeren i forbindelse med eller som følge av Kurs, med mindre tapet, skaden eller sykdommen er forårsaket ved forsettlig eller grovt uaktsom opptreden fra noen som handler for eller på vegne av Storm Kurs og Beredskap i forbindelse med Kurs.

Storm Kurs og Beredskaps ansvar overfor Kunde og/eller Kursdeltaker under Vilkårene skal aldri omfatte indirekte tap, eksempelvis tap av inntekt, fortjeneste eller kontraktsposisjon, og skal være beløpsmessig begrenset til kursavgiften betalt av Kunden for Kursdeltakeren i forbindelse med det Kurs hvor det anførte krav oppstod. Dersom krav fremmes av eller på vegne av flere Kursdeltakere, er Storm Kurs og Beredskaps ansvar beløpsmessig begrenset til den samlede kursavgiften for de aktuelle Kursdeltakerne.

Den beløpsmessige begrensning i foregående avsnitt gjelder likevel ikke dersom Storm Kurs og Beredskaps ansvar for tap, skade eller sykdom er dekket av forsikring tegnet under punkt 13 hvoretter Storm Kurs og Beredskaps ansvar skal være beløpsmessig begrenset til forsikringsbeløpet som utbetales.

Det som over er sagt om å påføre skade eller sykdom gjelder tilsvarende for forverring i slik tilstand.

Kunden og/eller Kursdeltakeren taper retten til å gjøre krav gjeldende mot Storm Kurs og Beredskap dersom Storm Kurs og Beredskap ikke skriftlig er varslet om aktuelle krav uten ugrunnet opphold etter at Kunden eller Kursdeltakeren ble eller burde ha blitt kjent med kravenes eksistens eller de omstendigheter kravene bygger på. Er krav ikke fremmet innen 6 måneder etter avslutning av det Kurs hvor krav anføres å ha oppstått, kan krav ikke senere gjøres gjeldende mot Storm Kurs og Beredskap, selskapets representanter eller forsikringsselskap.

13. Forsikring

Storm Kurs og Beredskap har tegnet og vil til enhver tid opprettholde Myndighetspålagte forsikringer som omfatter selskapets virksomhet.

Kunden, dersom Kunden ikke er Kursdeltaker, skal tegne og opprettholde alle sedvanlige og lovpålagte forsikringer, herunder yrkesskadeforsikring som dekker Kursdeltakeren også ved gjennomføring av Kurs.

14. Overnatting og transport

Storm Kurs og Beredskap tilbyr ikke overnatting og transport men kan på forespørsel bistå med å organisere dette. Det er den enkeltes kursdeltakers ansvar å komme tidsnok til kursstart på avtalt lokasjon uavhengig av transportbehov/-måte.

15. Oversettelse

Enhver oversettelse av Vilkårene til andre språk enn norsk gis kun som et tilbud til Kunden og Kursdeltakeren av praktiske årsaker. Ved uoverensstemmelser mellom Vilkårene i norsk versjon og oversettelsen, skal den norske versjonen ha forrang.

16. Lovvalg og verneting

Alle tvister, krav og uoverensstemmelser mellom Storm Kurs og Beredskap og Kunden og/eller Kursdeltakeren i relasjon til Vilkårene og/eller Kurs regulert av Vilkårene skal være underlagt og fortolkes i overensstemmelse med norsk rett. Ved motstrid mellom Vilkårene og deklaratorisk lovbestemmelse har Vilkårene forrang.

Tvister, krav og uoverensstemmelser som ikke løses i minnelighet mellom Storm Kurs og Beredskap og Kunden/Kursdeltakeren skal henføres til Stavanger tingrett.

III. Standardkurs

17. Påmelding og bestillingsbekreftelse

Bindende påmelding til Standardkurs fra Kunden foreligger:

i. Ved bestilling pr telefon på det tidspunkt bestillingen er registrert i Storm Kurs og Beredskaps bookingsystem;

ii. Ved bestilling gjennom Storm Kurs og Beredskaps web-baserte løsninger på det tidspunkt Kunden via systemet mottar bekreftelse på bestillingen;

iii. Ved bestilling pr e-post på det tidspunkt Kunden mottar bekreftelse fra Storm Kurs og Beredskap på at bestillingen er registrert i Storm Kurs og Beredskaps bookingsystem;

iv. Ved bestilling etter forutgående skriftlig tilbud fra Storm Kurs og Beredskap på det tidspunkt Kundens rettidige muntlige eller skriftlige aksept av tilbudet er mottatt av Storm Kurs og Beredskap.

18. Kursavgift

Kursavgift for Standardkurs følger Storm Kurs og Beredskaps til enhver tid gjeldende prisliste. Kursavgift er oppgitt eksklusive mva. og eventuelle andre avgifter som skal betales av Kunden i tillegg til kursavgiften til gjeldende satser der dette er relevant.

Kursavgiften inkluderer omkostninger til kursmateriell som utleveres på Standardkurs, kurslokaler, bespisning og lån av utstyr til bruk under kurset med mindre annet er opplyst ved påmelding eller følger av Vilkårene.

Storm Kurs og Beredskap har rett til å endre kursavgiften og/eller de tilleggsytelser som dekkes av omkostningene som inngår i kursavgiften.

For kursavgift gjøres endringen normalt 1. januar hvert år i form av en prisjustering som minst svarer til økningen i ”Tabell: 07219: Lønnsindekser etter næring“ publisert av Statistisk sentralbyrå for næring ”Olje- og gass utvinning og bergverksdrift“.

19. Betalingsvilkår

Kunder som er juridiske personer, mottar faktura etter avvikling av Standardkurs hvor Kunden har påmeldt Kursdeltaker(e). Storm Kurs og Beredskap har rett til å sende faktura ved bruk av elektronisk kommunikasjon.

Kursavgiften med tillegg av mva. og eventuelle andre avgifter skal betales i sin helhet i henhold til fakturaspesifikasjon. Betalingsfrist er 14 dager fra fakturadato. Kunden har ikke adgang til å gjøre fradrag i eller holde tilbake hele eller deler av beløpet eller til å foreta motregning med krav Kunden eller Kursdeltakeren anfører å ha mot Storm Kurs og Beredskap.

For Kunder som er fysiske personer forfaller kursavgift med tillegg av mva. og eventuelle andre avgifter til betaling senest på Kursdagen. Beløpet kan betales elektronisk til bankkonto angitt på mottatt kursbekreftelse forut for Kursdagen eller med betalingskort ved oppmøte hos Storm Kurs og Beredskap på Kursdagen. Er beløpet betalt elektronisk skal betalingsdokumentasjon medbringes til Kurset og på oppfordring forevises Storm Kurs og Beredskap. Storm Kurs og Beredskap forbeholder seg retten til å avvise Kursdeltakere som ikke kan dokumentere at beløpet er betalt på Kursdagen.

Ved mislighold av Kundens betalingsforpliktelse under dette punkt 19 påløper forsinkelsesrenter i henhold til lov om renter ved forsinket betaling (LOV-1976-12-17-100).

20. Avbestilling og endring av Kursdag

Kunden eller Kursdeltakeren kan ved henvendelse til Storm Kurs og Beredskap avbestille Kursdeltakerens plass på Standardkurs. Avbestilling kan gjøres vederlagsfritt inntil 10 Virkedager forut for Kursdagen. Ved senere avbestilling faktureres full kursavgift. Kursavgift faktureres likevel ikke dersom avbestillingen skyldes sykdom hos Kursdeltakeren og Storm Kurs og Beredskap mottar kopi av sykemelding fra lege.

Back To Top